Gudstjänster

På grund av rådande läge och omsorg om våra gäster har vi valt att tills vidare ställa in våra gudstjänster.

Diakonal verksamhet

Gåvor

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet? Eller vill du skicka en minnesgåva efter en avliden skriv då på ik vem gåvan gäller, namn på de som är givare och till vem vi skall skicka minnesbladet.

Vårt pg konto är 90 03 43 - 5 eller bg 100-8978,
det går också bra att swisha din gåva till 123 387 87 41

90 konto, verksamheten kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Kollektcirkulär

 
KOLLEKTCIRKULÄR
15 Sönd e Trefaldighet
TILL SJÖMANSKYRKORNA I GÖTEBORGS STIFT
2017-09-24
(Ta gärna upp kollekten med håvgång)

Från Strömstad i norr till Hallandsåsen i söder breder Göteborgs stift ut sig mot väster. Längs denna linje som vetter mot havet har Göteborgs stift verksamhet riktad gentemot sjöfolk.

Fartyg kommer till Bohuslän och lastar och lossar i Uddevalla, Brofjorden och Lysekil. Sjömanskyrkans gör besök ombord dessa fartyg. I Uddevalla hamn finns också ett IT-center där sjöfolk kan ringa, Skypa och mejla sina familjer. Denna tjänst är uppskattad av både svenska som utländska besättningar.

I Halmstad finns en Sjömanskyrka med vardaglig servering. En uppskattad plats bland sjöfolk som anlöper hamnen där. Att för en stund komma av båten och sätta sig med en fika och kanske också använda sin Laptop eller sjömanskyrkans dator för att kontakta sin familj är värt mycket.

Sjömanskyrkan i Göteborg ligger vid Stigbergstorger. Där har sjöfolk, unga som gamla, samlats till gemenskap i över 60 år. Idag finns här daglig lunchservering och kafé. På kyrkan kan man läsa sin dagstidning, umgås och prata. Många minnen från hamnar i när och fjärran delas över en kopp kaffe eller en matbit. Varje söndag vinterid firas söndaglig gudstjänst.
Sjömanskyrkan i Göteborgs stift vänder sig till aktiva och f.d. sjöfolk, men också till studerande på sjöfartsprogrammen på Öckerö seglande gymnasium och Chalmers, Lindholmen.

Din gåva i dagens kollekt är ett viktigt bidrag till att Sjömanskyrkan i Göteborgs stift kan möta sjöfolket ombord på fartygen och i sjömanskyrkorna i land. Kyrkans medarbetare gör ett viktigt diakonalt arbete, precis som Herren vill.
Vi ber om ert stöd, förbön och en god kollekt till vår viktiga verksamhet.
Sjömanskyrkan I Göteborgs stift gör ca 2000 fartygsbesök om året och möter ca 10 000 sjömän- och kvinnor ombord.
Ib Pihlblad
Sjömanspräst
 
PS! Vi vore tacksamma om ni ville infoga oss som sjömanskyrka i kyrkans förbön denna söndag. Förslag: Vi ber för sjömanskyrkorna i Bohuslän, Göteborg och Halmstad. Var med Din Helige Ande nära alla medarbetare och alla dem som kommer i kontakt med Sjömanskyrkan längst vår kust. Du som stillade stormen och fick havet att lägga sig ingjut hopp och mod och  låt Sjömanskyrkan få vara en utsträckt hand präglad av Din värme, omtanke och kärlek.
Vi ber för dem som seglar till sjöss och har det osäkra havet som arbetsplats. Omslut dem med Ditt mäktiga beskydd och var med dem i deras arbete ombord. Låt dem också vara vissa om att de har en Gud och Fader som vill dem väl.